Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.skleprybnyorka.pl.

Sprzedającym jest przedsiębiorstwo prywatne:

Orka. Sklep rybny. Jaworski W., al. Wojska Polskiego 48h, 05-800 Pruszków, NIP 5342183437, REGON 013050657

zwane także zamiennie „Usługodawcą”

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48 510 090 139, koszt połączenia wg cennika operatora lub
korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@skleprybnyorka.pl.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skleprybnyorka.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 11. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
 12. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

§ 2 Zasady Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.skleprybnyorka.pl.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Zamówienia mogą być składane przez Klientów pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby które ukończyły 13 rok życia mogą składać zamówienia jedynie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 4. Sklep Internetowy www.skleprybnyorka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.skleprybnyorka.pl są świeże i odpowiednio przechowywane.
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów Klient powinien dysponować:

  1. kontem poczty elektronicznej (e-mail)

  2. komputerem, laptopem, lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

   1. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7,0 i wyższej. Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

   2. minimalna rozdzielczość ekranu [1024×768] pikseli

 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej.

 8. Wszystkie prawa związane z własnością intelektualną Sklepu Internetowego należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Prawa te obejmują m.in.: majątkowe prawa autorskie do wszelkich elementów graficznych Strony Internetowej Sklepu oraz prezentowanych zdjęć (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) oraz tekstów opisujących towar, haseł reklamowych itd..
 9. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 11. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.skleprybnyorka.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 3. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

 5. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie Zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia Zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

 6. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną firmie Orka. Sklep rybny. Jaworski W. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. W przypadku ryb całych i tuszy oraz niektórych owoców morza wyliczona waga rybki jest wagą orientacyjną, dlatego cena końcowa może się nieznacznie różnić. Przy kompletowaniu zamówienia Usługodawca będzie starać się, aby cena była jak najbardziej zbliżona do tej wyliczonej automatycznie przez nasz sklep internetowy. W przypadku większych różnic Usługodawca będzie kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów.
 8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 10. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

 11. Zamówienia złożone w dni powszednie do godz. 18:00 będą realizowane tego samego dnia. Przesyłki do Klientów są wysyłane dostarczane w godzinach popołudniowych i wieczornych.

 12. W przypadku zamówień ryb egzotycznych czas realizacji trwa do 7 dni roboczych.
 13. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem od Usługodawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z Zamówienia, powinno być wysłane do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres kontakt@skleprybnyorka.pl.

 14. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która zostanie załączona do wysyłanej przesyłki.

§ 4 Sposoby płatności

 1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. W przypadku odbioru osobistego – gotówką lub kartą płatniczą

  2. w Przypadku dowozu – gotówką
 2. Na każdy sprzedany Towar Usługodawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.

§ 5 Koszty, termin i sposoby dostawy

 1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

  1. Odbiór osobisty w siedzibie Usługodawcy w godzinach jego otwarcia (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00, oraz w sobotę w godzinach 10:00-14:00)

  2. Dowóz zamówienia przez kierowcę na terenie Pruszkowa, Warszawy i okolic.

 2. Klient jest obciążany kosztami dostawy. Koszty dostawy są wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez klienta sposobu dostawy oraz płatności.

 3. Towar dostarczany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 4. Zamówienia dostarczane są przez naszego kierowcę na terenie Pruszkowa, Warszawy i okolic.
 5. Dostawa w promieniu 15 km od Pruszkowa kosztuje 0,00 zł. Dostawa w dalsze miejsca kosztuje 20,00 zł. Koszty transportu będą doliczone do rachunku.
 6. Zamówienia dostarczane są w godzinach popołudniowych i wieczornych.
 7. Jeżeli adres dostawy przekracza nasze możliwości kontaktujemy się z Klientem w celu anulowania zamówienia lub ustalenia innego sposobu dostawy.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. Odbiór osobisty Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

 5. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta.

 6. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

§ 7 Reklamacje

 1. Klient będący osobą fizyczną ma prawo zwrócić Towar wyłącznie w przypadku niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 3. Zawiadomienia o niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@skleprybnyorka.pl lub też pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

 4. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym

 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

 7. Klient traci uprawnienia dotyczące praw do reklamacji, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

  § 8 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 8. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami (dalej: „Przedsiębiorca”).

 9. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 10. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 11. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 12. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 3. Usługodawca zbiera tylko dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży tj. imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, dane adresowe (ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj) nazwa firmy oraz NIP w przypadku Przedsiębiorcy oraz dane do wysyłki (imię, nazwisko, telefon, nazwa firmy, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj). Dane te nie są danymi wrażliwymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres kontakt@skleprybnyorka.pl.

  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  1. Udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

  3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym. Klient może wyłączyć ten mechanizm w swojej przeglądarce internetowej, jednakże może to utrudnić lub uniemożliwi korzystanie ze stron Sklepu.

§ 10 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności: ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2020